Menu

Opis kierunku

Podstawowym wymogiem do odbycia tego szkolenia jest posiadanie kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Osoba, która pracowała z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, nie musi odbywać takiego kursu.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna, a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało decyzję nr 15/2016 zatwierdzającą programy autorstwa Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrowska 278.

 • CZAS TRWANIA:

  40 godzin

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Udzielanie dziecku pierwszej pomocy

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

 • Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka

 • Twórcze i kreatywne wychowywanie dziecka

 • Formy i rodzaje zabaw dziecka do lat 3 z uwzględnieniem faz rozwojowych

 • Wprowadzanie dziecka w kulturę